fireworks

https://materialsproject.github.io/fireworks
fireworks

fireworks

Last updated: 14 May 2024
v2.0.3 — Released on: 30 Mar 2024
https://github.com/materialsproject/fireworks

The Fireworks Workflow Management Repo.

Python

Contributors

177   |   341   |   70   |   NOASSERTION

computronshyuepjanoshikondovxhqu1981matk86gpetrettombkumarjotelhamontoyjhardunnjakirkhamshyamddependabot-preview[bot]dwinstondotsdlaykoldyllamtrichardjgowersmkhortonutfdanguntertschaumezhubonanwscullinlastepheyjmmshnsivonxayzulissitirkarthi